ارتباط

نشانی : ایران ،اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی، پاساژ ملک صالحی

دپارتمان تخصصی پیرایش زیتون شماره همراه مدیرت

سید مصطفی سلمانی 09132200095

سید مصطفی سلمانی خدمت گذار همکاران در اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان
سید مصطفی سلمانی نایت رئیس اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان
عضو کمیسیون آموزش اتاق اصناف اصفهان
صاحب امتیاز و مسئول دپارتمان تخصصی پیرایش زیتون (مدیران) اصفهان
مدیر مسئول وبسایتmostafasalmani.ir