انتخابات اتحادیه ها

ماده 1 – هر اتحاديه توسط هيأت مديره اي كه طبق مقررات اين آيين نامه از بين اعضاء صنف با رأي مخفي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند ، اداره خواهد شد .

تبصره – تعداد اعضاي هيأت مديره هر اتحاديه صنفي بر حسب تعداد اعضاي داراي پروانه كسب در آن اتحاديه بشرح زير خواهد بود .

تا 1000 نفر عضو تعداد 5 نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي البدل

از 1000 نفر به بالا تعداد 7 نفر اعضاي اصلي و سه نفر اعضاي علي البدل

ماده 2 – هر فرد صنفي كه داراي پروانه كسب در صنف مربوط باشد حق دارد در انتخابات هيأت مديره اتحاديه آن صنف شركت نمايد .

ماده 3 – براي شركت در انتخابات ، ارايه اصل يا تصوير پروانه كسب به همراه كارت عضويت عكس دار كه درآن مشخصات ، شماره وتاريخ صدور پروانه كسب قيد شده باشد ضروري است

تبصره – هر فرد صنفي در انتخابات هيأت مديره اتحاديه داراي يك حق رأي خواهد بود ، حتي در صورتيكه در همان صنف بيش از يك پروانه كسب داشته باشد .

ماده 4 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه بايد داراي شرايط زير باشند :

1 – تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران .

2 – نداشتن هر گونه سوء پيشينه كيفري موثر .

3 – نداشتن سابقه ورشكستگي .

4 – عدم وابستگي به رژيم گذشته ، احزاب ، سازمان ها و گروه هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي .

5 – عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي .

6 – داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم يا معادل آن براي داوطلبان جديد و دارا بودن مدرك تحصيلي پايان تحصيلات دوره راهنمايي جهت افرادي كه حداقل يك دوره سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه را دارا مي باشند در شهرستان هاي تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، تبريز ، اهواز ، كرج ، رشت ، ساري و داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان تحصيلات ابتدايي براي افرادي كه سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه را دارا مي باشند در ساير شهرستانها .

7 – حداكثر سن داوطلب در زمان ثبت نام نبايد بيش از هفتاد سال تمام باشد .

8- داشتن پروانه كسب معتبر دايم .

تبصره 1 – پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده باشد ، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد ، واحد صنفي فعال باشد و مكان واحد صنفي تغيير نيافته باشد

تبصره 2 – تطبيق شرايط مندرج در ماده فوق و اعلام نظر بر عهده كميته اي مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني وزارت كشور و وزارت دادگستري مي باشد كه با استعلام از مراجع قضايي و ذي صلاح ، اداره اطلاعات ، اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و مجمع امورصنفي مربوط حداكثر ظرف مدت يكماه از زمان دريافت فهرست داوطلبان نظر خود را به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام نمايد . عدم اعلام نظريه در مهلت مذكور به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان مي باشد .

تبصره 3 – در صورت رد صلاحيت هر كدام از داوطلبان ، انجمن نظارت موظف است حداكثر بيست روز پيش از انتشار آگهي انتخابات مراتب را كتبا“ و به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب رد صلاحيت شده برساند . شخص رد صلاحيت شده ظرف مدت يك هفته مي تواند با ارايه مدارك مثبته اعتراض خويش را به انجمن نظارت تسليم و در صورت تشخيص و تأييد كميته موضوع تبصره 2 بر وارد بودن اعتراض ، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود .

ماده 5 – به منظور انجام انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي و حسن انجام آن ، انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي مركب از اشخاص زير تشكيل مي شود .

1 – نماينده سازمان يا اداره بازرگاني بعنوان رئيس انجمن .

2 – نماينده مجمع امورصنفي صنوف توليدي ، خدمات فني يا توزيعي ، خدماتي يا مجمع امورصنفي مشترك حسب مورد .

3 – نماينده استانداري در مراكز استانها و فرمانداري در ساير شهرستان هاي هر استان .

4- نماينده هيأت معتمدين امام و رهبري در تهران .

تبصره 1 – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است 6 ماه قبل از پايان عمر قانوني هيأت مديره هر اتحاديه دستور انجام انتخابات آن اتحاديه را به انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي صادر نمايد .

تبصره 2 – رئيس انجمن نظارت حداقل 48 ساعت قبل از تصميم گيري در خصوص اعلام انتخابات هر اتحاديه مراتب را به اطلاع نماينده مجمع امورصنفي جهت هماهنگي با اتحاديه صنف مربوط خواهد رساند .

تبصره 3 – محل استقرار انجمن نظارت توسط رئيس كميسيون نظارت و محل يا محل هاي اخذ رأي توسط كميسيون نظارت با هماهنگي اتحاديه صنف ذيربط تعيين خواهد گرديد .

ماده 6 – با توجه به پراكندگي واحدهاي صنفي و شرايط جغرافيايي هر شهرستان كميسيون نظارت آن شهرستان مي تواند به منظور تسهيل در امر برگزاري انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي نسبت به افزايش محل هاي اخذ رأي و تعيين ناظراني مركب از نمايندگان سازمانها يا ادارات بازرگاني به عنوان رييس و استانداري يا فرمانداري و مجمع امور صنفي ذيربط به عنوان اعضاء اقدام نمايند .

تبصره – ناظران فوق الذكر تحت مديريت و نظارت انجمن نظارت كليه وظايف انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي را در شعب فرعي بر عهده خواهند داشت ، كليه امور مربوط به روند برگزاري انتخابات تابع نظر انجمن نظارت خواهد بود .

ماده 7 – جلسات انجمن نظارت در تهران با حضور رييس و دو نفر از اعضاء و در ساير شهرستانها با حضور رييس و يك نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه در انجمن نظارت تهران با سه رأي و در ساير شهرستانها با دو رأي معتبر خواهد بود .

ماده 8 – انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي مكلف است پس از صدور دستور انجام انتخابات از سوي رئيس كميسيون نظارت حداكثر ظرف مدت يك هفته انتخابات آن اتحاديه را از طريق صدور آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا وسايل مقتضي ديگر اعلام نمايد و از داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي دعوت نمايد تا ظرف مدت يك ماه جهت ثبت نام و تكميل فرم هاي مربوطه شخصا“ به دفتر انجمن نظارت مراجعه نمايند .

ضمنا“ اتحاديه هاي صنفي موظفند تاريخ و محل ثبت نام داوطلبين عضويت در هيأت مديره اتحاديه را با نظر انجمن نظارت بر انتخابات به تمام واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب اعلام نمايند .

تبصره 1 – پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره و محل صدور شناسنامه ، تاريخ و محل تولد ، نشاني محل كار و سكونت ، سوابق صنفي و اجتماعي خواهد بود و مي بايست مدارك مندرج در ماده 4 به پرسشنامه ضميمه شود .

تبصره 2 – در صورتيكه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در اتحاديه هايي كه كمتر از هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 10 نفر و در اتحاديه هايي كه بيش از هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 14 نفر باشد ، انجمن نظارت بر انتخابات مكلف است مهلت ثبت نام جهت داوطلبي را حداكثر براي دو نوبت و در هر نوبت بمدت 15 روز تمديد نمايد .

تبصره 3 – در صورتيكه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در اتحاديه هايي كه تا هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 9 نفر و در اتحاديه هايي كه بيش از هزار واحد صنفي عضو دارند كمتر از 11 نفر باشد ، همچنين تعداد داوطلباني كه شرايط آنها مورد تأييد كميته تطبيق شرايط قرار گرفته كمتر از تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره باشد براساس اعلام نظر انجمن نظارت و تصويب كميسيون نظارت تعداد3 نفر از اعضاي واجد شرايط همان صنف كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند به طور موقت و حداكثر براي مدت 6 ماه براي اداره اتحاديه منصوب مي شوند .

تبصره 4- انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي موظف است با همكاري هيأت سرپرستي ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات اتحاديه اقدام نمايد . در غير اين صورت كميسيون نظارت نسبت به ادغام اتحاديه مزبور در اتحاديه همگن تصميم لازم اتخاذ مينمايد .

ماده 9 – انجمن نظارت پس از دريافت فهرست داوطلبان حائز شرايط از كميته موضوع تبصره 2 ماده 4 اين آئين نامه حداكثر ظرف دو هفته قبل از انتخابات آگهي انتخابات را كه حاوي نكات زير است صادر و به وسيله درج در روزنامه كثير الانتشار و يا نشريات محلي و يا وسايل مقتضي قانوني ديگر به اطلاع افراد صنفي مي رساند .

1 – نشاني كامل محل يا محل هاي اخذ رأي .

2 – روز و ساعت شروع و پايان اخذ رأي .

3 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره .

4- اسامي داوطلبان حائز شرايط .

اتحاديه صنف مربوط موظف است آگهي مزبور را كه توسط انجمن نظارت بر انتخابات تهيه گرديده است به كليه اعضاي داراي پروانه كسب اتحاديه اعلام نموده و نتيجه اقدامات را به انجمن نظارت گزارش نمايد .

تبصره – انجمن نظارت موظف است فهرست اسامي داوطلبان حائز شرايط را به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به تعداد كافي تكثير و در محلهاي اخذ رأي در مكان هايي كه در انظار عمومي قرار دارد الصاق نمايد .

ماده 10 – انتخابات هر اتحاديه صنفي در يك روز انجام ميشود .

ماده 11 – هر اتحاديه صنفي مكلف است فهرست اسامي افراد داراي پروانه كسب را بر حسب حروف الفبا در نسخ مورد نياز انجمن نظارت تهيه و پس از تأئيد مجمع امورصنفي مربوط تا 72 ساعت قبل از اخذ رأي به دفتر انجمن نظارت تسليم نمايد . در صورت مخدوش بودن فهرست برابر مقررات با متخلفين رفتار خواهد شد .

تبصره – چنانچه مجمع امور صنفي از تأييد فهرست اسامي افراد فوق الذكر ظرف حداكثر يك هفته به هر دليل خودداري نمايد يا بين اتحاديه و مجمع در اين مورد اختلاف نظر باشد ، مراتب توسط انجمن نظارت جهت تصميم گيري به كميسيون نظارت اعلام ميگردد . تصميم كميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراء مي باشد .

ماده 12 – هنگام شروع اخذ رأي رئيس انجمن نظارت و يا رييس هيأت ناظران در حضور اعضاي انجمن و ناظران و مدعوين جلسه صندوق رأي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور مينمايد ، صندوق رأي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود .

ماده 13 – رأي دهندگان واجد شرايط بايد شخصا“ در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به فهرست اسامي داوطلبان كه در محل اخذ رأي الصاق شده است رأي مخفي خود را نوشته و در حضور اعضاي انجمن نظارت و يا ناظران به صندوق خواهند ريخت .

تبصره – اعطاي وكالت و يا نمايندگي جهت دادن رأي ممنوع است .

ماده 14 – انجمن نظارت و يا ناظران مكلفند هنگام اخذ رأي اصل يا تصوير پروانه كسب و كارت عضويت هر يك از رأي دهندگان را ملاحظه و با فهرست اسامي ( موضوع ماده 11 اين آيين نامه ) مطابقت داده و پس از تطبيق و ممهور نمودن كارت عضويت به مهر انتخابات اجازه دهند كه فرد صنفي رأي خود را به صندوق بريزد .

ماده 15 – در صورت عدم حضور اكثريت اعضاي انجمن نظارت يا اعضاي ناظر ، انتخابات اتحاديه تعطيل نمي گردد و عضو يا اعضاي حاضر انجمن نظارت موظف مي باشند ، موضوع را به رييس كميسيون نظارت اعلام تا با رعايت مقررات اين آيين نامه عضو يا اعضاي جايگزين را تعيين و معرفي نمايد .

تبصره 1- در صورتي كه با تشخيص دو نفر از اعضاي انجمن نظارت برگزاري انتخابات به دليل تشنج و يا عدم امنيت غير ممكن باشد انتخابات تعطيل و حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاري انتخابات مجدد اقدام مي گردد .

تبصره 2- در صورتي كه با تشخيص دو نفر از ناظران شعب فرعي برگزاري انتخابات به دليل تشنج و يا عدم امنيت در يكي از شعب فرعي غير ممكن باشد انجام انتخابات در شعبه مزبور متوقف مي گردد .

ماده 16 – هر گونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ رأي ممنوع است . رئيس انجمن نظارت و يا رييس هيأت ناظران مي توانند دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل برگزاري انتخابات صادر نمايند .

ماده 17 – ورود به محل برگزاري انتخابات براي افراد غير صنفي و يا كاركنان اتحاديه ها و مجامع امورصنفي ممنوع است مگر با در دست داشتن كارت ورودي كه از طرف رئيس انجمن نظارت صادر شده باشد .

ماده 18 – نيروهاي انتظامي به درخواست رئيس انجمن نظارت بر انتخابات همكاري لازم را در برقراري نظم جلسات رأي گيري به عمل خواهند آورد .

ماده 19 – رئيس انجمن نظارت در شعبه اصلي و رييس هيأت ناظران در شعب فرعي پس از پايان مهلت اخذ رأي بلافاصله صندوق اخذ رأي را با حضور اعضاي انجمن ، ناظران و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي مأخوذه صورتجلسه مي شود .

ماده 20 – آراي مأخوذه توسط اعضاي انجمن و يا ناظران شمارش و تعداد آن با عده رأي دهندگان تطبيق داده مي شود . در صورتي كه تعداد برگ هاي آراي مأخوذه از تعداد رأي دهندگان بيشتر باشد برگه هاي رأي اضافي به عنوان رأي باطله محسوب شده و ساير آرا شمارش خواهند شد . اما چنانچه تعداد آراي مأخوذه كمتر از تعداد رأي دهندگان باشد آراي مأخوذه شمارش و نتيجه در صورتجلسه منعكس خواهد شد .

ماده 21 – رئيس يا يكي از اعضاي انجمن و يا ناظران ، آراي مأخوذه را با صداي بلند قرائت و عضو ديگر اسامي را به همان ترتيبي كه خوانده مي شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي كند .

ماده 22 – پس از خاتمه قرائت و شمارش آرا در شعب فرعي ، ناظران صورتجلسه قرائت آرا را كه در آن نتايج انتخابات قيد شده است در دو نسخه تنظيم و پس از امضاء يك نسخه آن با كليه اوراق و مدارك انتخاباتي تحويل انجمن نظارت گرديده و نسخه ديگر آن تا پايان انتخابات نزد ناظران شعب فرعي باقي خواهد ماند .

ماده 23- هر گاه در برگ رأي بيش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد اسامي به ترتيب رديف و به تعداد كانديداهاي مورد نياز معتبر تلقي خواهد شد و زائد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد گرديد .

ماده 24 – رئيس انجمن نظارت حداكثر 24 ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را به طور مكتوب به اطلاع اتحاديه صنفي ذيربط رسانده و يك نسخه از صورتجلسه نهايي را براي رئيس كميسيون نظارت ارسال مي نمايد .

تبصره 1 – در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان ، انتخاب تعداد افراد مورد نياز از طريق قرعه كشي توسط انجمن نظارت صورت مي گيرد .

تبصره 2 – در صورتيكه نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبين يكي باشد و در برگ رأي فقط نام خانوادگي قيد گرديده باشد مجموع اينگونه آرا بطور مساوي بين داوطلبين هم نام تقسيم مي شود .

تبصره 3 – انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا رسميت مي يابد . در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم كميسيون نظارت مكلف است تا زمان برگزاري انتخابات تعداد سه نفر از اعضاي واجد شرايط همان صنف را كه توسط مجمع امورصنفي معرفي مي شوند به مدت شش ماه به عنوان هيأت سرپرستي براي اداره امور اتحاديه تعيين نمايد . در صورتيكه بنابر تشخيص كميسيون نظارت عدم برگزاري انتخابات ناشي از قصور هيأت مديره اتحاديه باشد ، اعضاي هيأت سرپرستي نبايد از بين اعضاي هيأت مديره قبلي اتحاديه باشند .

تبصره 4- انجمن نظارت بر انتخابات موظف است با همكاري هيأت سرپرستي نسبت به برگزاري انتخابات حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايد .

تبصره 5 – كليه هزينه هاي مربوط به انتخابات هر يك از اتحاديه هاي صنفي توسط همان اتحاديه پرداخت خواهد شد .

ماده 25 – رئيس انجمن نظارت مكلف است كليه برگ هاي آرأي مأخوذه را به مدت شش ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور اعضاي انجمن امحاء نمايد .

ماده 26 – چنانچه در حين برگزاري انتخابات و يا پس از آن هر يك از افراد صنفي نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات معترض باشند مي توانند ظرف مدت سه روز شكايت خود را كتبا“ با ذكر دليل و ارايه مدارك لازم به انجمن نظارت تسليم نمايند . انجمن نظارت مكلف است ظرف مدت ده روز پس از دريافت شكايت موضوع را رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد تشخيص داده شد رأي و تصميم انجمن نظارت در اين مورد قطعي خواهد بود. در غير اينصورت اعتبار نامه هاي منتخبين با امضاي اكثريت اعضاي انجمن صادر مي گردد .

ماده 27 – چنانچه ظرف مدت سه روز پس از برگزاري انتخابات شكايتي نسبت به صلاحيت داوطلبان و يا عملكرد انجمن نظارت بر انتخابات به كميسيون نظارت واصل شود ، كميسيون نظارت موظف است ضمن توقف صدور اعتبار نامه منتخبين ظرف مدت ده روز موضوع را بررسي و نظر خود را اعلام نمايد در صورت اعتراض به رأي كميسيون ، شاكي مي تواند ظرف مدت سه روز شكايت خود را به دبير خانه هيأت عالي نظارت تسليم دارد . دبير خانه هيأت عالي نظارت موظف است موضوع را بررسي و نظر كارشناسي خود را ظرف مدت ده روز به كميسيون هيأت عالي نظارت اعلام نمايد . نظر كميسيون هيأت عالي نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا مي باشد .

تبصره : از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه اعضاي هيأت مديره انجمن هاي صنفي كه همزمان عضو هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي ميباشند موظفند از يكي از سمتهاي خود استعفا نمايند .

ماده 28 – پس از صدور اعتبار نامه ها منتخبين ، رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده ايشان ظرف مدت پانزده روز « بصورت كتبي » از اعضاي هيأت مديره منتخب دعوت بعمل مي آورد كه اولين جلسه خود را با حضور وي و اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات تشكيل دهند در آن جلسه هيأت مديره اتحاديه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس ، يك نفر را به عنوان نايب رئيس ، يك نفر را به عنوان بازرس ، يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي كنند .

در اتحاديه هايي كه اعضاي هيأت مديره آن 7 نفر است ، 2 نفر نايب رئيس و 2 نفر بازرس خواهند بود .

تبصره 1- برگزاري مجدد انتخابات داخلي اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها منوط به استعفا ، عزل ، فوت ، بيماري ، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيأت مديره اتحاديه خواهد بود .

تبصره 2 – افراد صنفي به هيچ وجه نمي توانند تواما“ عضو هيأت مديره دو و يا چند اتحاديه صنفي باشند .

تبصره 3 – انجمن نظارت مكلف است پس از انجام انتخابات داخلي مراتب را با ذكر اسامي و سمت اعضاي هيأت مديره به مجمع امورصنفي ذيربط اعلام نمايد .

ماده 29 – در صورتي كه به دليل استعفا ، عزل ، فوت ، بيماري ، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيأت مديره ، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل ، آن هيأت از حد نصاب موضوع ماده 22 قانون نظام صنفي خارج شود ، كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند و تا زمان برگزاري انتخابات ، افراد واجد شرايط همان صنف كه از سوي مجمع امورصنفي معرفي ميشوند را به عنوان اعضاي جايگزين به صورت اصلي يا علي البدل منصوب نمايد . اگر كمتر از 2 سال از مأموريت هيأت مديره مانده باشد ، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان دوره ادامه خواهد يافت .

افراد منصوب شده داراي كليه اختيارات ، حقوق و تكاليف هيأت مديره ، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امورصنفي خواهند بود .

تبصره – در صورت استعفاي همزمان اكثريت اعضاء هيأت مديره اتحاديه ، كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام و تا زمان برگزاري انتخابات ، سه نفر از افراد واجد شرايط همان صنف كه از سوي مجمع امور صنفي معرفي مي شوند را به عنوان هيأت سرپرستي تعيين نمايد . اعضاي هيأت سرپرستي نبايد از بين هيأت مديره قبلي اتحاديه باشد .

ماده 30 – پس از صدور اعتبار نامه ها اعضاي هيأت مديره قبلي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به تحويل اموال اتحاديه اعم از منقول و غير منقول و كليه اسناد و مدارك با حضور نمايندگان انجمن نظارت و مجمع امورصنفي ذيربط به هيأت مديره جديد اقدام نمايند.

نوشته کارشناس ارشد ومدیر سایت

فرهاد خواجه علی . منبع قانون نظام صنفی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *